Zasoby ludzkie

Human Resources – Kadry i Płace

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

  • Płace i Kadry
  • System ocen pracowników/Pulpit pracownika
  • Informacje pracownicze
  • Podzielnik
  • Karty pracy
  • RCP (Rejestracja Czasu Pracy)
  • Nieobecności

Moduł Płace i Kadry obsługuje procesy kadrowo-płacowe – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje związane z jego rozliczeniami, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń. Umożliwia rozliczanie umów cywilno-prawnych, obsługę deklaracji składanych do ZUS i w Urzędzie Skarbowym. Posiada również różnorodne wzory wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników, pracownicy przyjęci i zwolnieni w zadanym okresie czasu, karty pracy, zlecenia badań okresowych, raporty do kasy chorych, o nieobecnościach, struktury zatrudnienia i in.). Moduł umożliwia przygotowywanie wypłat gotówkowych oraz przelewów na rachunki bankowe pracowników. Informacja o kosztach wynagrodzeń jest automatycznie przesyłana do modułu księgowego. System funkcjonuje w zgodzie z prawem pracy, a bieżące aktualizacje dostosowują moduł do zmieniających się przepisów.

System ocen pracowników/Pulpit pracownika
System umożliwia przeprowadzanie ankiet oraz ocen okresowych pracowników. Poprzez aplikację prezentowane są zadania związane z ankietami, udzielane odpowiedzi oraz uzyskane wyniki. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami ma dostęp do przypisanych zadań swoich i swoich podwładnych. Istnieje możliwość delegowania obowiązków i zmiany osoby dokonującej oceny. Jeśli pojawi się taka potrzeba, można zmodyfikować zadanie, np. dodając lub usuwając konkretne pytanie.

Informacje pracownicze
Aplikacja zintegrowana z modułem Płace i Kadry XL umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do danych osobowych i płacowych wskazanego pracownika.

Podzielnik
System CDN XL posiada aplikację intranetową, która umożliwia dostęp wielu użytkowników do podzielnika kosztów wynagrodzeń. Dostęp do aplikacji jest uzależniony od pozycji użytkownika w zdefiniowanej strukturze. Jeżeli jest on kierownikiem danego centrum, ma możliwość wypełniania i zatwierdzania podzielnika dla siebie i pracowników jemu podległych. Pozostali pracownicy mają dostęp tylko do własnych podzielników. Są oni uprawnieni do uzupełniania liczby dni przepracowanych w danym centrum, wskazywania poszczególnych wymiarów opisu analitycznego oraz jego zatwierdzenia. Aplikacja pomaga w wyliczeniu czasu pracy poświęcanego na poszczególne zadania. Wspiera również narzędzia controllingowe, określając koszt i czas realizacji danego projektu.

Moduł jest doskonałym narzędziem dla firm korzystających z wielowymiarowego opisu procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Koszty wynagrodzeń księgowanie są na odpowiednich kontach analitycznych.

Karty pracy
Karty pracy to intranetowa aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, która umożliwia zdalne rejestrowanie czasu pracy przez osoby do tego upoważnione. Wprowadzana informacja jest automatycznie zapisywana w bazie modułu Płace i Kadry XL, a następnie wykorzystywana podczas naliczania wynagrodzeń. Przeznaczone są dla przedsiębiorstw stosujących opis analityczny czasu pracy w obrębie dwóch wymiarów analitycznych. Alternatywą dla tego modułu jest Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń przeznaczony dla firm korzystających ze złożonego opisu analitycznego – (określającego procentowy podział kosztów wynagrodzeń). Aplikację można uruchomić z dowolnego komputera w lokalnej sieci intranet.

Dostęp do danych jest uzależniony od pozycji użytkownika w strukturze zdefiniowanej w module Administrator. Wgląd do własnych kart pracy mają tylko uprawnieni pracownicy, kierownicy zaś posiadają także dostęp do kart pracy swoich podwładnych. Dodatkowo istnieje możliwość przydzielenia wybranym osobom w firmie uprawnień pozwalających na wgląd do całościowych danych wskazanego centrum, a nawet całej firmy. Dane osobowe pracowników są chronione. Osoby ewidencjonujące czas pracy przez Intranet zyskują dostęp wyłącznie do kart podległych im pracowników – poza imieniem i nazwiskiem nie widzą innych informacji osobowych.

RCP
Moduł Rejestracji Czasu Pracy służy do wyświetlania, zatwierdzania i korygowania danych odczytanych z czytnika RCP. Momenty wejść i wyjść pracownika są zapamiętywane, a pozostały w danym dniu do przepracowania czas jest prezentowany pracownikowi bądź jego przełożonemu. Wgląd do zapisanych w systemie danych ma pracownik oraz inne osoby mające takie upoważnienie. Zatwierdzać oraz modyfikować zarejestrowany czas pracy może jedynie specjalnie do tego upoważniona, np. kierownik. System gromadzi również informacje o wszelkich wprowadzonych korektach. Moduł posiada wygodny, intuicyjny interfejs. Informacje w nim przechowywane mogą być efektywnie wykorzystywane do celów controllingowych.

Nieobecności
Aplikacja pozwala na planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności pracowników w wyznaczonych okresach czasu.

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00