Księgowość

Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL (dawniej: Comarch CDN XL) pozwala na kompleksową obsługę księgową firmy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak również Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Plan kont. Podstawą pracy modułu księgowego jest plan kont, który – tak jak inne kartoteki systemu Comarch ERP XL – posiada strukturę wielopoziomowego drzewa. Możesz dostosować plan kont do swoich indywidualnych potrzeb; długość syntetyki i analityki jest definiowalna.
Konta rozrachunkowe kontrahentów są tworzone automatycznie i mogą w części analitycznej zawierać: akronim kontrahenta, unikalny numer lub NIP. W systemie Comarch ERP XL masz możliwość definiowania nieograniczonej liczby kont rozrachunkowych kontrahentów.
Spodoba ci się możliwość szybkiego wyszukiwania konta według różnych kryteriów np.: fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne. Moduł księgowy Comarch ERP XL posiada wygodne narzędzie w postaci kreatora, dzięki któremu możesz zastosować jeden z typowych predefiniowanych planów kont.

Możesz grupować konta (konto analityczne dodawane do jednej ze zgrupowanych syntetyk automatycznie dodaje się do pozostałych).  Comarch ERP XL wspiera również proces generowania upomnień i not odsetkowych, uwzględniając stopniowanie upomnień oraz różne stopy odsetek (globalne, dedykowane dla kontrahenta, indywidualne dla płatności) oraz różne stopy odsetek w różnych okresach czasu.

Wprowadzanie danych. Dane księgowe wprowadzane są do arkusza roboczego, w którym możesz je modyfikować do momentu zatwierdzenia dekretacji. Masz na przykład możliwość prowadzenia symulacji wyników finansowych, czy też tworzenia dowolnych zestawień z uwzględnieniem danych wprowadzonych do systemu, ale jeszcze nie zaksięgowanych.

Wzorce księgowań. Oprogramowanie księgowo – finansowe Comarch ERP XL daje możliwość przygotowania szablonów księgowań w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne. Mechanizm ten wzbogacają ‘inteligentne’ wzorce księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i ich elementów, czyli rodzaj płatności, stawki VAT, koszt sprzedaży, wartość netto, brutto, magazyn, marża itd.
System daje ci możliwość równoległej pracy w obrębie kilku okresów obrachunkowych, przy czym okres obrachunkowy jest definiowalny zarówno pod względem długości trwania, jak i umiejscowienia w kalendarzu. Definiowalne są również dzienniki i bufory księgowe oraz rejestry kasowe i bankowe.

Praca online. Istnieją mechanizmy pozwalające na bieżącą kontrolę online kręgów kosztów w ramach złożonych zapisów księgowych. Możesz zdecydować, czy system ma tylko ostrzegać, czy też nie dopuszczać do wprowadzenia zapisów księgowych niespełniających równości zapisanej w definicji kręgu kosztów. Możesz także przypisać konkretną definicję kręgów kosztów do danego dziennika księgowego.

Informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie Comarch ERP XL jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty). Zaksięgowany i rozliczony dokument tworzy automatycznie rozrachunek, a utworzenie rozrachunku powoduje automatycznie powstanie rozliczenia. Na obu poziomach: rozliczeń i rozrachunków istnieją funkcje usprawniające ‘kojarzenie’ dokumentów i zapłaty według różnych kryteriów: kwoty, numeru dokumentu, chronologii zapisów, terminu płatności. Użytkownik ma możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem.

Wielowalutowość. Księgowość w Comarch ERP XL prowadzona jest w walucie systemowej (PLN), jednak rozrachunki zagraniczne prowadzone są równocześnie w dwóch walutach: dowolnej walucie obcej z możliwością automatycznego przeliczenia na walutę systemową. Zapisy walutowe prowadzone są w oparciu o notowania ciągłe kursów walut. W przypadku księgowań walutowych program automatycznie wylicza różnice kursowe. Dokument różnic kursowych podlega księgowaniu, co umożliwia ujęcie różnic kursowych bilansowo i podatkowo.

Preliminarz płatności. Ważnym rozszerzeniem funkcjonalności związanych z płatnościami w systemie Comarch ERP XL jest preliminarz płatności. W ramach preliminarza istnieje możliwość ustalenia przepływów gotówkowych na dany dzień oraz analizy tych przepływów. Dzięki preliminarzowi możesz planować zapotrzebowanie firmy na środki pieniężne oraz zarządzać płatnościami i zasobami gotówkowymi. W preliminarzu istnieje możliwość wprowadzania planowych płatności (np. planowana wartość podatku, raty itp.), a także analizy przepływów według dodatkowych dat na płatnościach – przewidywanych terminów płatności.

Funkcje automatycznych kompensat płatności wynikających z korekt z płatnościami dokumentów oryginalnych znacznie usprawniają pracę z systemem. Rejestrowany w systemie dokument kompensaty formalizuje saldowanie wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne).