Finanse i księgowość

Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL wyposażono w profesjonalne narzędzia do zarządzania księgowością, przepływami finansowymi, środkami trwałymi. Dostępne funkcjonalności możesz elastycznie dostosowywać do indywidualnych potrzeb twojego przedsiębiorstwa. Narzędzie zapewnia stabilną pracę zawsze w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. ustawie o rachunkowości, przepisach o stawkach VAT).

Dzięki Comarch ERP XL możesz generować zaawansowane analizy finansowe, zarówno w oparciu o dane historyczne, jak i prognozowane (także z wykorzystaniem modułu Business Intelligence). System umożliwia automatyczne pobieranie kursów walutowych NBP, a także współpracę z bankami poprzez Internet. Oprogramowanie obsługuje stosunkowo nowe produkty finansowe (leasing, lokaty overnight itp.).

Dla pracowników i osób zarządzających działem księgowości system Comarch ERP XL to przede wszystkim pewność stabilnej pracy z wydajnym narzędziem zawsze w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. ustawa o rachunkowości, przepisach o stawkach VAT).

Moduły finansowo – księgowe Comarch ERP XL:

 • Księgowość
 • Finanse
 • Środki trwałe
 • Analizy księgowe
 • Analizy płatności

Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL (dawniej: Comarch CDN XL) pozwala na kompleksową obsługę księgową firmy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak również Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Plan kont. Podstawą pracy modułu księgowego jest plan kont, który – tak jak inne kartoteki systemu Comarch ERP XL – posiada strukturę wielopoziomowego drzewa. Możesz dostosować plan kont do swoich indywidualnych potrzeb; długość syntetyki i analityki jest definiowalna.
Konta rozrachunkowe kontrahentów są tworzone automatycznie i mogą w części analitycznej zawierać: akronim kontrahenta, unikalny numer lub NIP. W systemie Comarch ERP XL masz możliwość definiowania nieograniczonej liczby kont rozrachunkowych kontrahentów.
Spodoba ci się możliwość szybkiego wyszukiwania konta według różnych kryteriów np.: fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne. Moduł księgowy Comarch ERP XL posiada wygodne narzędzie w postaci kreatora, dzięki któremu możesz zastosować jeden z typowych predefiniowanych planów kont.

Możesz grupować konta (konto analityczne dodawane do jednej ze zgrupowanych syntetyk automatycznie dodaje się do pozostałych).  Comarch ERP XL wspiera również proces generowania upomnień i not odsetkowych, uwzględniając stopniowanie upomnień oraz różne stopy odsetek (globalne, dedykowane dla kontrahenta, indywidualne dla płatności) oraz różne stopy odsetek w różnych okresach czasu.

Wprowadzanie danych. Dane księgowe wprowadzane są do arkusza roboczego, w którym możesz je modyfikować do momentu zatwierdzenia dekretacji. Masz na przykład możliwość prowadzenia symulacji wyników finansowych, czy też tworzenia dowolnych zestawień z uwzględnieniem danych wprowadzonych do systemu, ale jeszcze nie zaksięgowanych.

Wzorce księgowań. Oprogramowanie księgowo – finansowe Comarch ERP XL daje możliwość przygotowania szablonów księgowań w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne. Mechanizm ten wzbogacają ‘inteligentne’ wzorce księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i ich elementów, czyli rodzaj płatności, stawki VAT, koszt sprzedaży, wartość netto, brutto, magazyn, marża itd.
System daje ci możliwość równoległej pracy w obrębie kilku okresów obrachunkowych, przy czym okres obrachunkowy jest definiowalny zarówno pod względem długości trwania, jak i umiejscowienia w kalendarzu. Definiowalne są również dzienniki i bufory księgowe oraz rejestry kasowe i bankowe.

Praca online. Istnieją mechanizmy pozwalające na bieżącą kontrolę online kręgów kosztów w ramach złożonych zapisów księgowych. Możesz zdecydować, czy system ma tylko ostrzegać, czy też nie dopuszczać do wprowadzenia zapisów księgowych niespełniających równości zapisanej w definicji kręgu kosztów. Możesz także przypisać konkretną definicję kręgów kosztów do danego dziennika księgowego.

Informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie Comarch ERP XL jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty). Zaksięgowany i rozliczony dokument tworzy automatycznie rozrachunek, a utworzenie rozrachunku powoduje automatycznie powstanie rozliczenia. Na obu poziomach: rozliczeń i rozrachunków istnieją funkcje usprawniające ‘kojarzenie’ dokumentów i zapłaty według różnych kryteriów: kwoty, numeru dokumentu, chronologii zapisów, terminu płatności. Użytkownik ma możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem.

Wielowalutowość. Księgowość w Comarch ERP XL prowadzona jest w walucie systemowej (PLN), jednak rozrachunki zagraniczne prowadzone są równocześnie w dwóch walutach: dowolnej walucie obcej z możliwością automatycznego przeliczenia na walutę systemową. Zapisy walutowe prowadzone są w oparciu o notowania ciągłe kursów walut. W przypadku księgowań walutowych program automatycznie wylicza różnice kursowe. Dokument różnic kursowych podlega księgowaniu, co umożliwia ujęcie różnic kursowych bilansowo i podatkowo.

Preliminarz płatności. Ważnym rozszerzeniem funkcjonalności związanych z płatnościami w systemie Comarch ERP XL jest preliminarz płatności. W ramach preliminarza istnieje możliwość ustalenia przepływów gotówkowych na dany dzień oraz analizy tych przepływów. Dzięki preliminarzowi możesz planować zapotrzebowanie firmy na środki pieniężne oraz zarządzać płatnościami i zasobami gotówkowymi. W preliminarzu istnieje możliwość wprowadzania planowych płatności (np. planowana wartość podatku, raty itp.), a także analizy przepływów według dodatkowych dat na płatnościach – przewidywanych terminów płatności.

Funkcje automatycznych kompensat płatności wynikających z korekt z płatnościami dokumentów oryginalnych znacznie usprawniają pracę z systemem. Rejestrowany w systemie dokument kompensaty formalizuje saldowanie wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne).

Dzięki oprogramowaniu dla firm Comarch ERP XL możesz efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, co jest jednym z kluczowych elementów rentownego biznesu.
Kasa/Bank
Moduł umożliwia m.in.:

 • prowadzenie raportów kasowych
 • ewidencjonowanie wyciągów bankowych
 • rejestrację i rozliczanie zaliczek
 • rozliczenie płatności zarejestrowanych w walucie systemowej oraz w walutach obcych
 • rozliczenie zapłat w walucie systemowej z płatnościami zarejestrowanymi w walutach obcych
 • automatyczne księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych.

Moduł Księgowość systemu Comarch ERP XL współpracuje z systemami takimi, jak Home Banking w zakresie eksportu poleceń przelewu oraz importu wyciągów bankowych.
Rozliczenia i rozrachunki
Informacje o należnościach oraz zobowiązaniach są generowane przez dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży, zakupu, listy płac, itp.), co pozwala efektywnie zarządzać należnościami oraz zobowiązaniami, dbać o płynność finansową i terminowe regulowanie zobowiązań, a także wcześnie monitować niezapłacone należności. System umożliwia tworzenie raportów analizujących stan rozliczeń i śledzenie historii transakcji. Zyskujesz wgląd w obroty i stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.
Plan kont
Dzięki Comarch ERP XL możesz sporządzić wielopoziomowy plan kont dostosowany do potrzeb twojego przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy działasz na rynku polskim, czy zagranicznym. Specjalny automat tworzy wzorcowy plan kont dla różnych typów podmiotów gospodarczych. Zyskujesz wgląd w obroty i salda za dowolny okres, dzięki czemu możesz tworzyć obowiązkowe sprawozdania finansowe, a także zestawienia na własny użytek.
Wielowalutowość. Transakcje zagraniczne wyrażone w walucie obcej możesz ewidencjonować na kontach księgowych dualnie (w walucie systemowej oraz obcej). System Comarch ERP XL automatycznie nalicza różnice kursowe zrealizowane. Pozwala także na naliczenie różnic kursowych niezrealizowanych, towarzyszących wycenie aktywów, jak również pasywów wyrażonych w walucie obcej. Masz możliwość sporządzania wycen nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale za dowolny okres (niezrealizowane różnice kursowe można naliczać co miesiąc, kwartał i ujmować w przychodach i kosztach o charakterze podatkowym). Możesz również dokonać wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (według metody FIFO lub LIFO).
Ewidencja pomocnicza. Ewidencja pomocnicza w Comarch ERP XL obejmuje: Rejestry VAT, Raporty kasowe oraz bankowe, Księgę Inwentarzową, Księgowania okresowe. Dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań, tzw. „schematom księgowym”, możesz wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej. Automatycznemu księgowaniu podlegają także dokumenty handlowe, magazynowe, listy płac.
Rejestry VAT. Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL pomaga prawidłowo rozliczać podatek VAT w zgodzie z wymogami prawno-podatkowymi.

System umożliwia:

 • tworzenie standardowych rejestrów VAT
 • tworzenie własnych rejestrów VAT
 • obliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE na podstawie dokumentów wprowadzonych do rejestrów VAT
 • zdefiniowanie tablic kodów podatkowych z możliwością ich zmian i /lub rozszerzeń.

Wymiana danych z bankiem i obsługa lokat
System Comarch ERP XL pozwala eksportować polecenia przelewów do plików tekstowych oraz importować wyciągi z banku do plików. Identyfikacja klienta banku dokonywana jest na podstawie numeru jego rachunku. W przypadku obciążeń rachunku rozliczenie może następować automatycznie na podstawie identyfikatora operacji zawartego w poleceniu przelewu, a następnie w pozycji wyciągu.
System Comarch ERP XL umożliwia również obsługę lokat (nocnych, terminowych, walutowych, odnawialnych i nieodnawialnych). Założenie lub zamknięcie lokaty, a także wygenerowanie odsetek może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

Moduł Środki trwałe systemu Comarch ERP XL (dawniej: CDN XL) umożliwia ewidencję wszystkich elementów składających się na majątek firmy, takich jak wartości materialne, niematerialne i prawne oraz wartościowe wyposażenie. W module tym możesz dodawać składniki majątku trwałego, zwiększać lub zmniejszać ich wartość, amortyzować je, przeliczać ich wartość oraz likwidować, a także zmieniać osobę odpowiedzialną za nadzór. Do powyższych czynności służą stosowne dokumenty.

Liczba ksiąg inwentarzowych, służących do ewidencji środków trwałych, uzależniona jest wyłącznie od indywidualnych potrzeb użytkownika. Wprowadzone elementy środków trwałych możesz przypisać do zdefiniowanych przez ciebie grup. Grupy te mogą mieć strukturę wielopoziomową, a dany element może należeć do kilku grup.

Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL (CDN XL) pozwala na dwutorową amortyzację środków trwałych, w ujęciu bilansowym oraz podatkowym. W obydwu przypadkach możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego. Kwota odpisów amortyzacyjnych obliczana jest na podstawie wskazanej metody oraz stawki. Okresy naliczenia odpisów definiuje użytkownik. Odpisy możesz obliczać zgodnie z metodą liniową, degresywną lub jednorazową. Na czas naprawy danego środka możesz wstrzymać jego amortyzację.

Moduł do obsługi środków trwałych systemu Comarch ERP XL wyposażony jest w funkcjonalność pozwalającą na zestawianie planowanych amortyzacji z rzeczywiście przeprowadzonymi.
System pozwala na wykonanie dynamicznych raportów w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika parametry, takie jak zakres czasu czy wskazany środek trwały.

Moduł Księgowość systemu Comarch ERP XL (dawniejsza nazwa: Comarch CDN XL) pozwala analizować obroty i salda na kontach księgowych oraz generować różnorodne zestawienia księgowe. Obroty i salda mogą być analizowane za dowolny okres, z uwzględnieniem typu konta, wybranej klasy kont czy waluty zapisów. Podczas tworzenia raportów system daje ci możliwość elastycznego wyboru pomiędzy zapisami z bufora, z księgi głównej czy wszystkich dekretów bez względu na status.

Jednocześnie użytkownik ma wgląd do zestawień księgowych tworzonych w systemie Comarch ERP XL, np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.

Dane z obszaru Księgowości stanowią nie tylko obowiązkową ewidencję zdarzeń gospodarczych, ale również – dzięki współpracy z narzędziami Business Intelligence – są bazą informacji potrzebnych do podejmowania decyzji zarządczych. Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL jest doskonałym narzędziem wspierającym pracę księgowych, audytorów i dyrektorów finansowych. Doskonale sprawdza się także w biurach rachunkowych, oferujących outsourcing księgowy.

Obszar płatności w Business Intelligence systemu Comarch ERP XL pozwala na dokładną kontrolę rozliczeń archiwalnych (np. stan należności od odbiorców na wybrany dzień, raport na temat terminowości wpłat danego kontrahenta), a także na bieżący nadzór należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni).

Analizy mogą być prezentowane w dowolnej walucie według aktualnego kursu. Możesz także skorzystać z graficznej prezentacji przewidywanych wpłat i wypłat w podanym okresie w przyszłości, przy wykorzystaniu danych historycznych i sezonowych.

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00