Produkcja

W module Produkcja systemu Comarch ERP XL znajdziesz  narzędzia do kompleksowego zarządzania produkcją, począwszy od planowania, poprzez realizację i rozliczanie, aż do raportowania.

Rejestracja bazy produkcyjnej
Narzędzie dla firm produkcyjnych Comarch ERP XL umożliwi ci prowadzenie rejestru pracowników, narzędzi, maszyn i innych zasobów, które zostaną wykorzystane w procesie produkcji. Konkretne zadania mogą być przypisane do poszczególnych elementów składających się na cykl produkcyjny; są one także wpisane do harmonogramu produkcji (określającego czas zadania i dostępność składników niezbędnych w jego realizacji).

Definiowanie technologii wytworzenia produktu
Technologie określają czynności, które należy wykonać w celu uzyskania konkretnego produktu. Oprogramowanie dla firm produkcyjnych Comarch ERP XL umożliwi ci dobór odpowiednich surowców potrzebnych do zrealizowania każdej czynności. Możesz także tworzyć wiele wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączyć kilka technologii w celu otrzymania produktu o specjalistycznych cechach.

Planowanie produkcji
System Comarch ERP XL pozwoli ci planować czynności realizowane w procesie wytwarzania produktów. Następnie system dobiera zasoby powiązane z daną technologią i generuje rezerwacje na surowce. Masz możliwość wyboru spośród kilku metod planowania, w zależności od ilości i rodzaju bazy, która ma wziąć udział w procesie produkcyjnym.

Harmonogramowanie produkcji
Oprogramowanie dla produkcji Comarch ERP XL automatycznie wskazuje planowane terminy realizacji zadania, uwzględniając możliwość dobrania odpowiednich zasobów. Sprawdza, czy dane czynności mogą być wykonane w podanym czasie. Tworzy rezerwacje na surowce, a także powiadomi cię w przypadku brakach w zaopatrzeniu lub komplikacjach w terminowej realizacji procesu.

Realizacja produkcji
Możesz zarejestrować w systemie wykonanie całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części (realizacje częściowe mogą wynikać z uzyskania niewystarczającej ilości przewidzianych produktów lub niewywiązania się z zaplanowanych terminów).

Raportowanie i nadzór nad produkcją
Zyskasz dokładne informacje o realizowanych zleceniach – moduł Produkcja systemu Comarch ERP XL umożliwia nadzorowanie i raportowanie przebiegu produkcji poprzez tabele, wykresy i mapy. Wyświetla zestawienie planowanych i zrealizowanych czynności według kryteriów wskazanych przez użytkownika (np. dla wskazanego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd.). Moduł umożliwia graficzną prezentację planu i jego realizacji na wykresie Gantt’a, a także tworzenie symulacji kosztów.

Rozliczanie produkcji
Oprogramowanie Comarch ERP XL umożliwia szczegółowe rozliczanie produkcji, zarówno według cen katalogowych, jak i rzeczywistych. Mozesz także dokonać częściowego rozliczenia kosztów rzeczywistych produkcji. księgowanie dokumentów RW i PW z poziomu modułu Produkcja. W każdej chwili masz dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem; widzisz także stan realizacji zlecenia obejmujący m.in. informacje o ilości i wartości kosztów rzeczywistych surowców pobranych na rzecz realizacji zlecenia. Na stanowiskach roboczych można obsługiwać produkcję za pomocą paneli dotykowych i prostego interfejsu, co bardzo ułatwia pracę.