Zarządzanie produkcją

System Comarch ERP XL (dawniej: Comarch CDN XL) oferuje profesjonalne narzędzia służące do optymalizacji działań przedprodukcyjnych (takich jak zapewnienie dostępności surowców czy półproduktów wymaganych w procesie produkcyjnym) oraz wsparcie procesów poprodukcyjnych (np. odpowiednie ułożenie towarów w magazynie, obsługa serwisu urządzeń).

W module Produkcja systemu Comarch ERP XL znajdziesz  narzędzia do kompleksowego zarządzania produkcją, począwszy od planowania, poprzez realizację i rozliczanie, aż do raportowania.

Rejestracja bazy produkcyjnej
Narzędzie dla firm produkcyjnych Comarch ERP XL umożliwi ci prowadzenie rejestru pracowników, narzędzi, maszyn i innych zasobów, które zostaną wykorzystane w procesie produkcji. Konkretne zadania mogą być przypisane do poszczególnych elementów składających się na cykl produkcyjny; są one także wpisane do harmonogramu produkcji (określającego czas zadania i dostępność składników niezbędnych w jego realizacji).

Definiowanie technologii wytworzenia produktu
Technologie określają czynności, które należy wykonać w celu uzyskania konkretnego produktu. Oprogramowanie dla firm produkcyjnych Comarch ERP XL umożliwi ci dobór odpowiednich surowców potrzebnych do zrealizowania każdej czynności. Możesz także tworzyć wiele wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączyć kilka technologii w celu otrzymania produktu o specjalistycznych cechach.

Planowanie produkcji
System Comarch ERP XL pozwoli ci planować czynności realizowane w procesie wytwarzania produktów. Następnie system dobiera zasoby powiązane z daną technologią i generuje rezerwacje na surowce. Masz możliwość wyboru spośród kilku metod planowania, w zależności od ilości i rodzaju bazy, która ma wziąć udział w procesie produkcyjnym.

Harmonogramowanie produkcji
Oprogramowanie dla produkcji Comarch ERP XL automatycznie wskazuje planowane terminy realizacji zadania, uwzględniając możliwość dobrania odpowiednich zasobów. Sprawdza, czy dane czynności mogą być wykonane w podanym czasie. Tworzy rezerwacje na surowce, a także powiadomi cię w przypadku brakach w zaopatrzeniu lub komplikacjach w terminowej realizacji procesu.

Realizacja produkcji
Możesz zarejestrować w systemie wykonanie całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części (realizacje częściowe mogą wynikać z uzyskania niewystarczającej ilości przewidzianych produktów lub niewywiązania się z zaplanowanych terminów).

Raportowanie i nadzór nad produkcją
Zyskasz dokładne informacje o realizowanych zleceniach – moduł Produkcja systemu Comarch ERP XL umożliwia nadzorowanie i raportowanie przebiegu produkcji poprzez tabele, wykresy i mapy. Wyświetla zestawienie planowanych i zrealizowanych czynności według kryteriów wskazanych przez użytkownika (np. dla wskazanego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd.). Moduł umożliwia graficzną prezentację planu i jego realizacji na wykresie Gantt’a, a także tworzenie symulacji kosztów.

Rozliczanie produkcji
Oprogramowanie Comarch ERP XL umożliwia szczegółowe rozliczanie produkcji, zarówno według cen katalogowych, jak i rzeczywistych. Mozesz także dokonać częściowego rozliczenia kosztów rzeczywistych produkcji. księgowanie dokumentów RW i PW z poziomu modułu Produkcja. W każdej chwili masz dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem; widzisz także stan realizacji zlecenia obejmujący m.in. informacje o ilości i wartości kosztów rzeczywistych surowców pobranych na rzecz realizacji zlecenia. Na stanowiskach roboczych można obsługiwać produkcję za pomocą paneli dotykowych i prostego interfejsu, co bardzo ułatwia pracę.

Moduł Kompletacji systemu Comarch ERp XL pozwoli ci tworzyć dokładne charakterystyki produktów, półfabrykatów, podzespołów czy wyrobów gotowych. Umożliwia także definiowanie receptur dla danego wyrobu i obsługę wielu wariantów składników surowcowych i usług.

Jak to działa?

Realizacja kompletacji
Kartoteka zleceń kompletacyjnych (na wytworzenie i na dekompletację produktu) pozwala płynnie zarządzać ich realizacją. Z poziomu zlecenia generowane są dokumenty RW/PW na surowce konieczne w realizacji zlecenia (dla całego zlecenia, poszczególnych produktów lub surowców związanych ze zleceniem), a także dodatkowe dokumenty RW, np. dla materiałów niezwiązanych z wykorzystywaną normą kompletacyjną. W momencie ukończenia zlecenia następuje rozliczenie zasobów materiałowych oraz usług. Automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi wyrobami gotowymi. Istnieje możliwość rozdzielenia etapu realizacji zleceń od ich rozliczania. Pozwala to na ukrycie wartości składników i produktów przed operatorami obsługującymi moduł oraz na przekazywanie gotowych wyrobów do dalszej obróbki bez konieczności rozliczania zleceń, w wyniku których te produkty powstały.

System obsługuje także zwroty surowców oraz przyjęcia produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji.
Użytkownik ma wgląd w zawsze aktualne stany magazynowe, dostawy i zamówienia zakupu. Istnieje możliwość ingerencji w proces i strukturę danego wyrobu. Moduł obsługuje również proces dekompletacji, stosowany przy dekompozycji całości na elementy pierwsze (np. rozbiór, remont, procesy sortowania, przepakowanie itp.)

Rozliczenie kompletacji
Efektem realizacji zleceń jest przyjęcie na magazyn gotowych produktów (kompletacja) bądź składników (dekompletacja).

System Comarch ERP XL umożliwia rozliczanie kosztów na dwa sposoby:

  • rozliczenie wyrobów gotowych według kosztów ewidencyjnych ustalonych na zleceniu
  • rozliczenie według kosztów rzeczywistych, oparte o koszt księgowy, czyli wartość pobranych zasobów.

Istnieje również możliwość częściowego lub całościowego rozliczenia zleceń kompletacyjnych.

Moduł Projekty oprogramowania Comarch ERP XL pozwala w przejrzysty sposób generować i zarządzać łańcuchem dokumentów w ramach danego procesu projektowego (np. ewidencjonować prowadzone przetargi, tworzone kosztorysy). Przejrzysta struktura mechanizmu ułatwi ci nadzór nad poszczególnymi etapami realizacji projektu.

Istnieje możliwość generowania wielu wersji kosztorysów, ofert itd. System umożliwia także import kosztorysów z zewnętrznych aplikacji, takich jak WinBud oraz Zuzia.

Comarch ERP XL pozwala zarządzać projektami budowlanymi. Umożliwia także zarządzanie innymi dokumentami w ramach realizowanych działań. Nowy projekt można zdefiniować z poziomu listy projektów. Z danym projektem można powiązać różnego typu dokumenty, np. zapytanie ofertowe, kosztorys zaimportowany z zewnętrznej aplikacji, ofertę sprzedaży, zamówienie sprzedaży, dokument rozchodu bądź przychodu wewnętrznego, fakturę.

Zatwierdzenie projektu umożliwi wygenerowanie harmonogramu jego realizacji – możesz sam zadecydować, czy odbędzie się ona etapami, czy też nie. Na podstawie harmonogramu realizowane jest zamówienie zakupu na potrzebne materiały (Comarch ERP XL automatycznie podpowiada, jaka ilość będzie potrzebna). Zamówienie może być szybko przekształcone na fakturę zakupu. Oprogramowanie automatycznie przenosi wszystkie dane między dokumentami, eliminując ryzyko błędnych zapisów.

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00