Finanse

Dzięki oprogramowaniu dla firm Comarch ERP XL możesz efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, co jest jednym z kluczowych elementów rentownego biznesu.
Kasa/Bank
Moduł umożliwia m.in.:

 • prowadzenie raportów kasowych
 • ewidencjonowanie wyciągów bankowych
 • rejestrację i rozliczanie zaliczek
 • rozliczenie płatności zarejestrowanych w walucie systemowej oraz w walutach obcych
 • rozliczenie zapłat w walucie systemowej z płatnościami zarejestrowanymi w walutach obcych
 • automatyczne księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych.

Moduł Księgowość systemu Comarch ERP XL współpracuje z systemami takimi, jak Home Banking w zakresie eksportu poleceń przelewu oraz importu wyciągów bankowych.
Rozliczenia i rozrachunki
Informacje o należnościach oraz zobowiązaniach są generowane przez dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży, zakupu, listy płac, itp.), co pozwala efektywnie zarządzać należnościami oraz zobowiązaniami, dbać o płynność finansową i terminowe regulowanie zobowiązań, a także wcześnie monitować niezapłacone należności. System umożliwia tworzenie raportów analizujących stan rozliczeń i śledzenie historii transakcji. Zyskujesz wgląd w obroty i stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu.
Plan kont
Dzięki Comarch ERP XL możesz sporządzić wielopoziomowy plan kont dostosowany do potrzeb twojego przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy działasz na rynku polskim, czy zagranicznym. Specjalny automat tworzy wzorcowy plan kont dla różnych typów podmiotów gospodarczych. Zyskujesz wgląd w obroty i salda za dowolny okres, dzięki czemu możesz tworzyć obowiązkowe sprawozdania finansowe, a także zestawienia na własny użytek.
Wielowalutowość. Transakcje zagraniczne wyrażone w walucie obcej możesz ewidencjonować na kontach księgowych dualnie (w walucie systemowej oraz obcej). System Comarch ERP XL automatycznie nalicza różnice kursowe zrealizowane. Pozwala także na naliczenie różnic kursowych niezrealizowanych, towarzyszących wycenie aktywów, jak również pasywów wyrażonych w walucie obcej. Masz możliwość sporządzania wycen nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale za dowolny okres (niezrealizowane różnice kursowe można naliczać co miesiąc, kwartał i ujmować w przychodach i kosztach o charakterze podatkowym). Możesz również dokonać wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (według metody FIFO lub LIFO).
Ewidencja pomocnicza. Ewidencja pomocnicza w Comarch ERP XL obejmuje: Rejestry VAT, Raporty kasowe oraz bankowe, Księgę Inwentarzową, Księgowania okresowe. Dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań, tzw. „schematom księgowym”, możesz wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej. Automatycznemu księgowaniu podlegają także dokumenty handlowe, magazynowe, listy płac.
Rejestry VAT. Oprogramowanie dla firm Comarch ERP XL pomaga prawidłowo rozliczać podatek VAT w zgodzie z wymogami prawno-podatkowymi.

System umożliwia:

 • tworzenie standardowych rejestrów VAT
 • tworzenie własnych rejestrów VAT
 • obliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE na podstawie dokumentów wprowadzonych do rejestrów VAT
 • zdefiniowanie tablic kodów podatkowych z możliwością ich zmian i /lub rozszerzeń.

Wymiana danych z bankiem i obsługa lokat
System Comarch ERP XL pozwala eksportować polecenia przelewów do plików tekstowych oraz importować wyciągi z banku do plików. Identyfikacja klienta banku dokonywana jest na podstawie numeru jego rachunku. W przypadku obciążeń rachunku rozliczenie może następować automatycznie na podstawie identyfikatora operacji zawartego w poleceniu przelewu, a następnie w pozycji wyciągu.
System Comarch ERP XL umożliwia również obsługę lokat (nocnych, terminowych, walutowych, odnawialnych i nieodnawialnych). Założenie lub zamknięcie lokaty, a także wygenerowanie odsetek może odbywać się ręcznie lub automatycznie.