Płatności

Obszar płatności w Business Intelligence pozwala na dokładną kontrolę rozliczeń archiwalnych (np. stan należności od odbiorców na wybrany dzień, raport na temat terminowości wpłat danego kontrahenta), a także na bieżący nadzór należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni). Analizy mogą być prezentowane w dowolnej walucie według aktualnego kursu. Istnieje możliwość graficznej prezentacji przewidywanych wpłat i wypłat w podanym okresie w przyszłości, przy wykorzystaniu danych historycznych i sezonowych.