Księgowość

Obszar Księgowość daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika.

W ten sposób użytkownik może przeprowadzić dokładne raportowanie obrotów i sald na kontach księgowych za dowolny okres w podziale na miesiące, kwartały, lata itd. z uwzględnieniem różnych okresów obrachunkowych. Obroty i salda mogą być również analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd do zestawień księgowych tworzonych w systemie Comarch CDN XL, np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Raporty mogą też zawierać dane pochodzące tylko z dzienników księgowych, aby jeszcze bardziej uszczegółowić wybrane informacje, dzięki możliwości elastycznego i indywidualnego wyboru pomiędzy zapisami z bufora, z księgi głównej, czy wszystkimi dekretami bez względu na status.

Dane z obszaru Księgowości dzięki narzędziom Business Intelligence znajdują szersze wykorzystanie niż tylko obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Zyskują one wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Comarch Business Intelligence jest więc nieocenionym narzędziem nie tylko dla księgowych, ale przede wszystkim dla audytorów i dyrektorów finansowych w każdej firmie.