Raportowanie i analizowanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga stałego dostępu do aktualnych informacji. Osoby decyzyjne w firmie często nie są świadome wszystkich procesów w niej zachodzących, natomiast narzędzie Business Intelligence pozwala im poznać i kontrolować każdy aspekt działalności.

Moduł Business Intelligence systemu Comarch ERP XL umożliwia tworzenie łatwych w interpretacji, wielowymiarowych raportów. Reagowanie na zmiany rynkowe i działania konkurencji, wykorzystywanie pojawiających się szans, eliminacja wąskich gardeł i w efekcie budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu Business Intelligence stają się bardziej skuteczne.
Dane zostały pogrupowane w następujące obszary analityczne: Logistyka, CRM, Wyniki operacyjne, Płatności, Księgowość, Produkcja, Wizyty i transport.

Możliwości modułu Business Intelligence:

 • prowadzenie wielowymiarowej analizy na podstawie danych z różnych działów firmy
 • szybkie tworzenie planów, prognoz i budżetów
 • konsolidacja danych dotyczących różnych, powiązanych ze sobą firm (przydatne w jednostkach o strukturze wielofirmowej)
 • przetwarzanie informacji pochodzących z wielu baz danych
 • możliwość przeglądania raportów o każdej porze, z dowolnego miejsca
 • rozsyłanie raportów do wybranych adresatów poczty email (np. poszczególni handlowcy mogą otrzymywać tygodniowe raporty sprzedaży w swoich rejonach)
 • dostęp do raportów w przeglądarce internetowej dzięki e-BI (informacje mogą być udostępniane na zewnątrz firmy – pracownikom znajdującym się poza biurem, klientom i dostawcom
 • dostęp do raportów poprzez urządzenia mobilne – Comarch Mobilny Menadżer.

Korzyści z wdrożenia:

 • większa wiedza o tym, co faktycznie dzieje się w firmie
 • możliwość szybkiej reakcji na działania konkurencji i zmiany rynkowe
 • eliminacja tzw. ‘wąskich gardeł’
 • efektywne wykorzystanie wiedzy o klientach i ich preferencjach.

 

Analizy Data Mining charakteryzują się wyższym poziomem agregacji niż standardowe raporty Business Intelligence, ponieważ nie tylko prezentują sytuację bieżącą, ale także dają możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości. Data Mining w systemie Comarch ERP XL pozwala na „drążenie danych”.

Koszyk zakupów to analiza pozwalająca na wyselekcjonowanie kombinacji produktów, które najczęściej sprzedają się w jednej transakcji.
Prognoza sprzedaży to predykcja wielkości sprzedaży oraz uzyskanej marży na podstawie danych historycznych, co pozwala optymalizować zarządzanie zakupami, dostawami oraz innymi zasobami w przedsiębiorstwie.
Segmentacja klientów pozwala wyróżnić grupy kontrahentów na podstawie wskazanych cech (wielkość sprzedaży, branża itd.). Pozwala ona trafnie określić grupy docelowe dla podejmowanych działań handlowych i marketingowych.

Moduł BI umożliwia kompleksowe raportowanie i wieloprzekrojowe analizowanie danych związanych z transakcjami sprzedaży towarów i usług, stanami magazynowymi, transakcjami zamówień, ofert oraz zakupów. Narzędzie to pozwala także śledzić ilość i wartość towarów w magazynie oraz ich przesunięcia. Użytkownik ma wgląd w informacje bieżące oraz archiwalne. Oprócz standardowych informacji o stanach magazynowych dostępne są analizy prezentujące wskaźniki dotyczące rotacji towarów i ilości dni sprzedaży, na które jest pokrycie w magazynie (np. DOS – Days of Sales). Dodatkowo moduł Business Intelligence pozwala na przeprowadzenie analiz typu ABC i RFM.

W obszarze CRM można prowadzić analizy skuteczności kampanii marketingowych, struktury kontrahentów, kontrolować przychody, koszty i ilość sprzedawanych towarów. Istnieje możliwość porównywania wartości oczekiwanych z rzeczywistymi. Narzędzie BI pozwala na kontrolę efektywności i planowanie czasu pracy osób biorących udział w akcji marketingowej (analiza operatorów, akwizytorów, kontrahentów itp.).

System dostarcza kompleksowych informacji o wynikach finansowych osiąganych zarówno przez całą firmę, jak i jej pododdziały. Transakcje są dzielone na podstawie dokumentów handlowych na kosztowe, niekosztowne, przychodowe i nieprzychodowe z uwzględnieniem możliwości raportowania specyficznych kategorii finansowych tzw. nie-kosztów i nie-przychodów. Daje to obraz zgodnej z rzeczywistością sytuacji finansowej firmy, znacznie ułatwiając planowanie i rozliczenia podatkowe.

Obszar płatności w Business Intelligence pozwala na dokładną kontrolę rozliczeń archiwalnych (np. stan należności od odbiorców na wybrany dzień, raport na temat terminowości wpłat danego kontrahenta), a także na bieżący nadzór należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni). Analizy mogą być prezentowane w dowolnej walucie według aktualnego kursu. Istnieje możliwość graficznej prezentacji przewidywanych wpłat i wypłat w podanym okresie w przyszłości, przy wykorzystaniu danych historycznych i sezonowych.

Obszar Księgowość daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika.

W ten sposób użytkownik może przeprowadzić dokładne raportowanie obrotów i sald na kontach księgowych za dowolny okres w podziale na miesiące, kwartały, lata itd. z uwzględnieniem różnych okresów obrachunkowych. Obroty i salda mogą być również analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd do zestawień księgowych tworzonych w systemie Comarch CDN XL, np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Raporty mogą też zawierać dane pochodzące tylko z dzienników księgowych, aby jeszcze bardziej uszczegółowić wybrane informacje, dzięki możliwości elastycznego i indywidualnego wyboru pomiędzy zapisami z bufora, z księgi głównej, czy wszystkimi dekretami bez względu na status.

Dane z obszaru Księgowości dzięki narzędziom Business Intelligence znajdują szersze wykorzystanie niż tylko obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Zyskują one wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Comarch Business Intelligence jest więc nieocenionym narzędziem nie tylko dla księgowych, ale przede wszystkim dla audytorów i dyrektorów finansowych w każdej firmie.

Firmy produkcyjne charakteryzują się zwiększonymi potrzebami informacyjnymi, szczególnie z obszaru zarządzania procesem produkcyjnym, który musi być zgodny z rygorystycznymi normami i reżimami technologicznymi. Business Intelligence w Comarch ERP XL umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie.

W ten sposób użytkownik może precyzyjnie kontrolować ilość poszczególnych pozycji zlecenia produkcyjnego, jak np.: ilość potrzebnych surowców, terminy wykonania wyrobów gotowych oraz półproduktów, a także stopień realizacji zlecenia wraz z odchyleniami od planu. System pozwala także na analizę kosztów materiałowych w oparciu o daną technologię (czasochłonność, pracochłonność i obciążenie stanowisk produkcyjnych przy wykonaniu poszczególnych operacji wykorzystując odpowiednie zasoby produkcyjne). Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu, czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy.

W ramach obszaru analitycznego Wizyty i transport można prowadzić analizę wysyłek firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem czasu, rodzaju transportu, spedytora.
Obszar analityczny Wizyty i transport pozwala na dokładną analizę wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników.
Integracja z CRM pozwala w bardzo precyzyjny sposób analizować wizyty handlowców u klienta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników opisujących działania handlowe prowadzone w terenie, np. koszty i przychody, liczba ofert odrzuconych, czasy dojazdu itp. Synchronizacja obszaru Wizyty i Transport z CRM jest także widoczna w obrębie analiz pracowników, jak np. wydatki na delegacje.

Skontaktuj się już teraz! Powrót

IT Vision Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 166
31-348 Kraków

www.itvision.pl

biuro@itvision.pl

tel.: (+48) 12 378 78 00